Marvel's Daredevil - Season 3 | Bookmark This Torrent | Glenn Fredly - Like Never Before

برنامه های کاربردی - صفحه 1

Loading...
Smart App Manager
SmartWho
Smart App Manager (SAM) is makes it easy to manage apps installedon Android devices. App uses measurement reports, systeminformation, and provides value added services for free. SAM app isfor advanced users. App Advisor service started(Home screenwidget).● App management ○ App search, sorting feature (name,install date, app size) ○ Multi-select apps delete, backup support○ A list of installed apps (preloading, userinstalled appssensitive) app updates App evaluate app Leave a comment app detailsthe data, Clear cache ○ The file size display ○ Use memory display○ App Install dating● App Advisor App frequently used informationprovided, separated by time and day of the week. Notification areaprovides a quick shortcut to the app. App Advisor servicestarted(Home screen widget).The use of the number of times eachapp, available time, data, cache size, and more.● App to SDcardItprovide the ability to easily move to the phone or SD card.● UnusedAppIt provide Unused app information based on your App usagereports.● Favorite AppRegistered in your own list of favorite apps.It provide home screen widget service.● Except Traking App a Listof excluded from App Usage report. Also you can add or remove thatlist.● Backup & Reinstall ○ Multiselect delete, and restore(reinstall) Support ○ SD card provides backup and restorefunctions, features ○ External APK file installation support(Android package install file) Usb down the path through the apkfile transfer and select [App Backup | Reinstalling] menu toinstall apk files are supported. (path: / {SDCARD PATH} /SmartUninstaller) ○ Provides a backup file size ○ Backup dateinformation● Process MonitoringYou can check proceses of androidsystem. Also it supports end task and direct run the app.● SystemInfo ○ Battery Information (Temperature: Celsius / Fahrenheit,Level, Health, State) ○ Memory (RAM) info (Total, Used, Free) ○System storage (Total, Used, Free) ○ Internal storage space (Total,Used, Free) ○ External storage space - SD CARD (Total, Used, Free)○ System cache information (Total, Used, Free) ○ CPU Status ○System / platform information● App Settings It provide setting ofSmart App Manager (SAM) ● Home screen widget ○ Widget Update TimeAdjustable ○ Tasks, Apps, Ram, Storage Info (3×1) ○ FavoriteApplication Link (2×2) ○ Battery Widget (1×1) ○ Dashboard Widget(4×1) ○ App Advisor Widget (3×4)● App recommendation systemnotification area SAM recommend apps in the notification area,based on your experience with the app.If you have any bugs orissues or ideas, please let us know. I will apply to the review andvaluable comments. Thank you.
Tasks: Astrid To-Do List Clone
Alex Baker
Tasks is free and open source task management software based on thesame code as Astrid! The complete source code is available athttp://github.com/tasks. Visit http://tasks.org to read thedocumentation, or contact [email protected] with any questions orfeedback * Organize your tasks with tags * Location based reminders* Includes Astrid's flexible task recurrence * Dynamic lists usingcustom filters * Google Task synchronization * Hide tasks until alater date * Add tasks to your calendars * Manually sort your tasksand create subtasks * And more! Subscribe to unlock additionalfeatures: * Synchronize with multiple Google Task accounts *Synchronize and share task lists with CalDAV (compatible with AppleReminders, OwnCloud, NextCloud, fruux, and more!) * Customize theapp by choosing a light, black, dark, wallpaper, or day/nighttheme, along with 20 theme colors and 17 accent colors * Apply 20colors to your tags, Google Task lists, and CalDAV lists * Taskerplugins * DashClock extension Tasks includes crowd-sourcedtranslations in over thirty languages, and full support forright-to-left languages. Users can add additional languages ormodify existing languages by visiting http://tasks.org/translationsTasks is not affiliated with Yahoo or Todoroo
LOCX Applock Lock Apps & Photo
thememaker.studio
★★★ Congratulations! LOCX Applock is highly praised and recommendedby authority media including Android Community, Android Headlines,Zuimeia.com and DGtle! ★★★ LOCX is the best app lock and photovault for Android, which will help you to lock apps, privatephotos, secret videos, messages and more with the safest and mostcustomized and fun way. Get the perfect guard for your phone andsnoopers won't disturb your privacy. HIGHLIGHTS OF LOCX APPLOCK: ☆Protect private apps: Lock apps you use every day! Hide your chatin WhatsApp or Facebook, personal accounts in Twitter or Instagram!With perfect applock LOCX is easy and 100% safe! ☆ Hide pictures:With Applocker LOCX you can hide private photos in the safest photovault and keep them invisible for the snoopers! ☆ Hide privatevideos: Keep all your private videos invisible from any intruders!Perfect applock LOCX will safe all your secrets! ☆ Lock all phoneprivacy: Using applocker you can lock contacts, messages, email,gallery or phone settings! And you never worry about snoopers maystole your private info or your kids may buy unwanted apps. ☆ Putmore features into less space: LOCX App lock is now faster andlighter than ever, taking up half as much phone memory as others.We significantly reduce the size of APK file as low as 1.8 MB. ☆Material design, an all-new design: We completely redesigned thenew version of LOCX Applock and globally lead to apply materialdesign of Google with innovation. Every little detail is attractiveand exquisite. FEATURES OF LOCX APP LOCK: ► Applications Locker:Secure your Android and protect all your privacy with applicationlock protection feature. You can hide secret app instead of theentire phone. Customized lock screen and wallpapers bring you morechoices to choose the passcode you like between pattern and PINcode. ► Photo Safe Vault: Hide and encrypt your photos and keepyour pics locked behind your pattern or PIN pad in the safest photovault. Don’t worry about your private photos may be viewed byothers. ► Video Vault: You can hide your secret videos as well!Intruders will never find it! ► Email Lock: Lock email and keep itsafe and private under the passcode; ► Pattern or PIN code: chooseyour own way to lock apps by choosing the lock screen style betweenpattern or PIN code. ► Themes: We have proudly announced largequantities of attractive lock screen wallpapers designed by theworld’s top designers. They are so amazing and fantastic. You mayapply new themes and lock screen wallpaper in “LOCX App lock” >“Side nav" > “Themes”. ► Chameleon - App fake cover: Disguiseyour apps lock screen to prevent from breaking into your password.Fingerprint scanner and fake force close dialog will hide the reallock screen. And more covers are coming soon! ► Invisible Lock:Protect your secrete lock screen password from the snoopers, makeit invisible! ► Delay to lock: Re-lock is not required whenreturning from a brief exit, avoiding to frequently unlock andsmoothing the app switches. ► Quick lock / unlock: Awesome andconvenient. Adding new applications locker widget to your screen,you can take the applock enabled or disabled with just one tap. Getthe best applocker LOCX to lock your secret apps and stay tuned:Google+:http://plus.google.com/u/0/communities/101453597809857056718Facebook: http://www.facebook.com/phonecleandev/ Still looking forthe best applock for Android to lock apps or photo vault to hidepics and secret videos? Try chameleon LOCX and protect your privacywith the safest and most customizable way!
Microsoft OneDrive
Microsoft Corporation
Do more wherever you go with Microsoft OneDrive. Get to and shareyour documents, photos, and other files from your Android device,computer (PC or Mac), and any other devices you use. Use the Officemobile apps to stay productive and work together, no matter whereyou are. The OneDrive app for Android lets you easily work withyour personal and work files when you’re on the go. • Quickly openand save OneDrive files in Office apps like Word, Excel,PowerPoint, and OneNote. • Easily find photos thanks to automatictagging. • Get notifications when a shared document is edited. •Share albums of your favorite photos and videos. • Access your mostimportant files offline. Notes: For you to sign in to OneDrive forBusiness, your organization needs to have a qualifying SharePointOnline or Office 365 business subscription plan. You cannot sign inwith an account from an on-premises directory. Camera upload,search, sort, and the ability to add OneDrive for Business accountsare available only on devices running Android 4.0 or later. Thisapp is provided by Microsoft. Data provided through the use of thisstore and this app may be accessible to Microsoft and transferredto, stored, and processed in the United States or any other countrywhere Microsoft or its affiliates maintain facilities.
Planner Pro - Personal Organizer
Appxy
Designed for those people who’re looking for a full-featured app tomanage daily life better. Planner Plus, which costs years fordesigning and coding is now coming out for everybody especiallythose Franklin Covey Planner heavy users. We combine events, tasksand notes in one place so that you do not need to spend extra moneyfor other apps, and it can be used as day planner, week planner andmonth planner. Planner Plus provides kinds of settings fordifferent requirements from kinds of people. You’ll find the bestway to meet your requirements in our app. Also, if you have anyother great ideas or suggestions to make this app better pleasecontact us with an email, which will be very appreciate. Events -Sync with Google calendar and events - Show or hide calendars asyou want - Add, edit or delete events easily - Supports fullrecurring period - Manually time slot - Supports all-day &cross-day events Tasks - Supports tasks and projects with sub-tasks- Supports recurring tasks and projects - 5 different status fortasks and projects - 25 priorities for tasks and projects - Systemreminder for each task Notes - Unlimited number of notes for eachday - Manage notes in day, week and month view - Easily to add,edit and delete notes Other Key Features - Day, Week, Month andTasks modules for better management - Very well designed userinterface - Full records searching including events, tasks andnotes - Set the first day of week manually - Select the launch viewas you want About free version 1. Without week view 2. Searchfunction removed 3. Does not support projects and recurring tasksPlease write to us before leaving negative reviews, as we can oftenhelp with your problem or help you better use this app. If you haveany problems or suggestions please send a mail [email protected], you’ll get a response in a short time.
CEYD-A Türkçe Sesli Asistan
CENKER.COM
CEYD-A uygulaması ile günlük hayatınızda ihtiyacınız olan konularısesli veya yazılı olarak sorabilir ve cevap alabilirsiniz. 3 milyonkullanıcı ile günden güne katkılarla kendini geliştirmektedir. Yeniözellikler aşama aşama eklenmektedir.Özellik isteği ve hatalarıngiderilmesi için ceyd-a.com sitesine giriş yapabilirsiniz. Soldansağa açılır kayar menü ile konuşmaya gerek kalmadan her türlübilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu sürümü tamamen ücretsiz olan buuygulamanın özelliklerinden bazıları: Telefon işlemleri Sesletelefon araması yapmak (KİŞİ İSMİ) ARA Gelen cagriyi seslenerekyanıtlamak (AÇ ve KAPAT komutları)(TAM SÜRÜM) Gelen çağrılarınkimden geldiginin CEYD-A tarafından sesle soylenmesi (SİZİ MEHMETARIYOR gibi) SMS işlemleri Sesle mesaj atmak, Yeni mesajların uyarıolarak sesli belirtilmesi Gelen mesajları okumakWhatsapp,Facebook,Twitter,Messenger ve Emaillerin anlık olaraksesli haber verilmesi (TAM SÜRÜM) CEYD-A kapalı iken hatta cihazuykuda dahi olsa bile sorunuza cevap verebilme özelliği, Ekran hiçaçılmadan size cevap verebilme özelliği 3000 den fazla sohbetşablonuu ve günden güne gelişen sohbet yapısı Trafik yoğunluğununsesli bildirebilmesi Kullanıcıların kendi komutlarınıekleyebilmesi(sesle veya yazı ile) Komutların içiniprogramlayabilme (CEYD dili) Onaylanan komutların diğer CEYD-A larayayılabilmesi Yer ve zaman bazlı hatırlatmalar, gittiğiniz yereulaşıldığında ön tanımlı komut çalıştırabilmesi Önemli yerlerisorgulama, telefonla arama ve detaylı sesli yol tarifi Foursquarede hızlı check-in ve arkadaşlarınızın yerlerini listele, facebookve twitter durum güncellemeleri Sesli tarayıcı (URL nin sesliokunabilmesi), okurken cümlelerin işaretlenmesi Cihaz özelliklerinisesle kullanabilme Uzun konuşarak not defteri tutabilme, notlarıdiğer uygulamalar ile paylaşabilme Piyasa, hava, namaz saatleri,sinema seansları, ansiklopedik bilgi, önemli günler ve daha birçokbilgi İngilizce,Fransızca,Almanca ve Rusça sözlük, daha bir çokdillerdeki sözlüklerin kullanıcılar tarafından eklenebilmesiRadyoların dinlenebilmesi (RADYO İSMİ) DİNLE Şarkı ismi veyasanatçı ismi söyleyerek müzik çalar işlevi görebilme Canlı maçskorları(TAM SÜRÜM) Sinema seans ve film bilgileri bixby 3 Ayrı SesTonu Konu takibi ile soruları devam ettirebilme Sanal duygu CihazınHOME tuşu veya bluetooth kulaklık tuşu ile aktive edebilme(TAMSÜRÜM) Tüm detaylara http://cenker.com/ adresinden ulaşılabilir.KULLANICIYA AÇIKLAMA Cihaz Yöneticisi (BIND_DEVICE_ADMIN olarakreferans edilmiştir) izni, cihaz ekranını sesli komut kullanarakkilitlemek için gereklidir. With CEYD-A application, you can askquestions and answers in your daily life in voice or written. With3 million users, it contributes to day by day and improves itself.New features are being added in stages. You can log in toceyd-a.com site for details and to correct mistakes. From left toright you can access any kind of information quickly without havingto speak with the sliding menu. Some of the features of this appare completely free of charge: Phone calls Make a phone call byvoice (PERSON NAME) Answer the incoming call by dialing (OPEN andCLOSE commands) (FULL VERSION) Speaking of the incoming calls byCEYD-A (like YOUR MEHMET ARIYOR) SMS operations To send a voicemessage, Speaking new messages as a warning Reading incomingmessages Instant notification of Whatsapp, Facebook, Twitter,Messenger and Emailler (FULL VERSION) The ability to respond evenwhen the CEYD-A is off, even if the device is asleep, Ability torespond to you before the screen is turned on 3000+ chat templatesand day-to-day chat Audible signaling of traffic intensity Userscan add their own commands (by voice or text) Programming withincommands (CEYD language) Approved commands can be propagated toother CEYD-A Location and time based reminders, run predefinedcommands when you reach your destination Interrogate key locations,phone calls and detailed voice directions Quick check-in atFoursquare and list your friends' places, facebook and twitterstatus updates Voice browser (reading of URL's voice), marking ofcues while reading Ability to use device features with voice Tokeep notes by talking long, to share notes with other applicationsMarket, weather, prayer times, cinema sessions, encyclopedicinformation, important days and more English, French, German andRussian dictionary, more dictionaries can be added by usersLISTENING RADIO CALLS (RADIO NAME) You can see the music playerfunction by saying song name or artist name Live match scores (FULLVERSION) Cinema session and movie information bixby 3 SeparateSound Tone Continuation of questions with subject matter Virtualfeeling Activating the device with the HOME key or the Bluetoothheadset key (FULL VERSION) All details are available athttp://cenker.com/. USER EXPLANATION Device Manager (referred to asBIND_DEVICE_ADMIN) is required to lock the device screen usingvoice commands.
Haptik Assistant - Reminders, Flights, Daily Quiz
Haptik
"Haptik is the one app every Indian must have on their phone" - TheTimes of India, NDTV, Economic Times, Business Standard, and manymore. People love Haptik. Why? Because it is the easiest way to getthings done. Voted as one of the Top 25 mobile companies in theworld, Haptik is Made in India, for India. Haptik is a 24x7Chat-based Personal Assistant to set reminders, book flights, payyour bills and get entertained! It's a one stop shop for all yourneeds and eliminates the need to have multiple apps for everylittle task. With Haptik, you get: Reminder Calls: Wake up calls,Reminders to Drink water, Exercise reminders, Medicine remindersand many more. Best Prices and Deals: Get the Best Offers on Flighttickets through multiple cashback offers across airlines. BumperPrizes: Win exciting Gift cards and Vouchers by testing yourBollywood gyaan, General Knowledge, Cricket know-how and more.Daily Entertainment: Subscribe to a daily dose of Rib-ticklingJokes, Horoscope & Motivational Quotes that’ll make your daybetter. Quickest Recharge: Recharge your mobile phone, pay yourPostpaid bills and DTH bills too. Expert Advice: Make betterfinancial decisions and get expert advice about Insurance, Loansand Investment plans. LIVE Cricket Updates: Get the latest MatchUpdates and check upcoming matches and series. ...and a whole lotmore! To enable these services, Haptik has partnered up withvarious category leaders including AmazonPay, Mobikwik, Freecharge,and EaseMyTrip among others. Our word is dependable, our service isunmatched. You often need a helping hand, a word encouragement andsome assistance to get through your day. An Alfred to your Batman,a Jarvis to your Ironman, and when it comes down to tasks that needto be managed, with Haptik, you can consider them done. Haptik isyour very own task manager - the Android assistant that you'vealways wanted. Follow us and stay updated with our latestimprovements and exciting offers: Twitter:http://twitter.com/haptik Facebook: http://facebook.com/haptikInstagram: http://instagram.com/hellohaptik P.S. Haptik comes fromthe word "Haptic" which is the study of non-verbal communication.Haptic is any form of interaction involving touch.
AVG Cleaner – Speed, Battery & Memory Booster
AVG Mobile
With AVG Cleaner, your Android device will run faster and smoother,store more data, free up memory by cleaning junk, and stay chargedfor longer. AVG Cleaner is a smart device manager &optimization tool already installed by almost 50 million people.AVG Cleaner top features: ✔ Remove preinstalled apps - Removepre-installed apps to save space and boost performance ✔ Get morespace - Remove old files, uninstall apps, and delete bad orunwanted photos and videos ✔ Improve performance - Use Cleaner toclear cache, remove junk, and identify apps that are slowing downyour device ✔ Longer battery life - Cleaner's battery savingfeature helps improve your device's battery life ✔ Hibernate apps -Suspend background apps to prolong battery life and save mobiledata ✔ System info - Everything you need to know about your phoneon one screen ✔ File manager - Smart File Manager & StorageCleaner can analyze pictures, files, and apps to help you maximizeyour Android device's performance ✔ Junk Cleaner - Clean out anyuseless junk from your device With AVG Cleaner, you will enjoy alonger battery life, avoid a lagging Android device, get rid ofjunk files, and automatically find bad quality or duplicate photosAVG Cleaner is a smart analysis application and clean up tool thatgives you more storage space, better performance, and longerbattery life The booster, battery saver, memory and storage cleanup, and app removal features are described below: Cleaner: Advancedapp remover & app manager: ► Remove preinstalled apps: Do youhave pre-installed bloatware apps you don't need? We can preventthem from slowing down your device ► App analyzer: AVG Cleaner canidentify apps that consume your battery, drain mobile data, or takeup too much storage space, allowing you to clean them out moreeasily ► App remover: Easily remove apps that slow down your device► Easily analyze apps based on storage, ram, battery, dataconsumption or usage Cleaner: Photo Analyzer: ► Fast and easy photogallery optimization ► Find bad quality or duplicate photosCleaner: Battery Saver & Optimizer: ► App hibernation:Hibernating apps help you prolong battery life and keep your devicerunning faster for longer ► Battery Profiles & Optimization:choose between "Low Battery", "Home", "Work", and "Car" profiles,or set up your own to automatically adjust your battery usage howyou want (30-day FREE trial) Cleaner: 1-tap Analysis andOptimization ► Clean your device with a single tap of a button ►Perform device scan and analysis with just one tap Clean your phoneto free up storage space, help it run smoother and faster, andboost its speed and performance. Eliminate junk, delete badquality, similar or duplicate photos to make more storage spaceavailable for the apps, photos, and other stuff you want DownloadAVG Cleaner, Booster & Battery Saver for Android phones forFREE now! By installing this app, you agree that your use of it isgoverned by these terms: http://m.avg.com/terms This app usesAccessibility permission to assist disabled and other users stopall background apps with just one tap
DO Button by IFTTT
IFTTT
Save time and control your world by connectingDO Button to Philips Hue, LIFX, Google Drive, Nest Thermostat,WeMo, Twitter, Evernote, Slack, and hundreds of apps and devicesyou use every day. Add a DO Button widget to your home screen foreven faster access to your shortcuts.Popular ways to use DO Button+ Turn on your lights with just a tap+ Get yourself out of awkward situations with a phonecall+ Set your Nest Thermostat to the perfect temperature+ Email your roommates when you’re at the local grocery+ Block off the next hour as busy in Google Calendar+ Track your work hours in a Google Drive spreadsheet+ Get a text with the location of where you parked the car+ Ask colleagues on Slack if they want coffee+ Toggle on or off most internet enabled devices+ Tweet a map of your current location+ Turn off your oven with a push of a button+ Thousands more Recipes!Learn more about what DO Button can do for you athttp://ifttt.com/do/button–The IFTTT Team
Trello
Trello, Inc.
Trello gives you perspective over all your projects, at work and athome. Whether it's managing a team, writing an epic screenplay, orjust making a grocery list, Trello is your sidekick for gettingthings done and staying organized. With Trello you can: • Createboards to organize anything you're working on. • Use them solo orinvite coworkers, friends and family to collaborate. • Customizeworkflows for different projects • Add checklists of "To-Dos" oncards • Assign tasks to yourself and coworkers • Comment on itemswith your friends • Attach files from Google Drive and Dropbox •Upload photos and videos • Reply to comments from Android Wear •Display cards in a calendar view with the Calendar Power-Up • Workoffline and boards will sync automatically when reconnected Trellois free to use forever. "Trello is one of those few apps thatactually balances both a simple, elegant user interface andpowerful, flexible features." - Lifehacker
24me: To-Do, Task List & Notes
24me
Meet 24me, the popular, award winning Smart and Automatic PersonalAssistant - one app to manage and unify your to-do lists with yourpersonal accounts. Featured on Google Play “New and updated apps”worldwide and in articles from Forbes, VentureBeat, WSJ, TheNextWebTechCrunch, and many more. 24me is one of the most advanced apps tomanage your life.24me puts the things related to your scheduletogether, in one place, It generates your daily tasks andreminders, and completes them for you with a tap of a button. Byusing an advanced technology, 24me redefines productivity and givesyou heads up about everything that’s happening in your day,reminding you about what coming up next and automatically takingcare of things for you - just like a real Personal Assistant.24meis the ultimate personal assistant you always wanted with lesswork, no more worries and giving you more time for yourself. Andit's 100% free!Some of the key benefits include daily automaticreminders that gives you heads up in managing your serviceproviders, financials, social networks and more – in oneeasy-to-use app. share a grocery list with your loved one, work ona project, or plan a vacation for the coming holiday, 24me makes iteasy to share your lists and collaborate with anyone you want.Whatmakes 24me so popular:ONE PLACE FOR ALL YOUR TASKS AND PERSONALACCOUNTS Your tasks and real life accounts all fully synced andappear on your to-do list.AUTOMATICALLY GENERATES YOUR TASKS ANDREMINDERS Choose which accounts you would like to connect, and 24mewill connect securely and remind you about upcoming bill paymentsfrom your service providers, special events of friends and family,financials, social networks, Reminders many more.AUTOAMATICALLYCOMPLETES TASKS AND ERRANDSWith a tap of a button you can: Paybills, send gifts for events, have real life assistants to run yourerrands, post greetings, call, text and email.SHARE TOGETHEREasilyshare a to-do list or errands and collaborate with family, friendsand colleagues, and get it done together. WORKS FOR YOUSimply add atime based reminder for the things you want to do and 24me willremind you just at the right time. You can even make the tasksrepeatable.BEAUTIFUL AND FUNCTIONAL24me is beautifully designed,simple to use and user friendly.TAKE AN ACTIONWith 24me you caneasily schedule to make calls, text, emails and even scheduleerrands from within the app.SPEAK YOUR MIND AND CAPTURE THE MOMENTInstead of typing just tap the microphone icon and say what youwant to do. 24me will automatically convert your words into text inalmost any language. You can even create a task from camera to savethe things you want.YOUR TASKS , YOUR CHOICEYou can switch betweenDate view (Today, Tomorrow, Upcoming) and Label view, it's up toyou.24me PUTS THE POWER IN YOUR HANDSSimply tap to plan youragenda, and swipe off a task to mark it as complete. It just feelsright.Note: 24me requires permission to access your notes to allowyou to associate tasks to contacts and then call/text/ or emailthose contacts.We love to stay connected! email us with anyquestion/suggestion: [email protected] Follow us!Facebook:http://www.facebook.com/my24me Twitter: http://twitter.com/my24meWatch our Tutorial:http://www.youtube.com/watch?v=RcfaamCQlT0&list=PLZk8nRzKKBqb36YOYotYP2A2ai90sKEdW
Calendar Widget
NOTICE: Huawei devices running Android 8 and above have a knownissue which causes problems when refreshing the calendar. Huawei isaware of the issue and investigating. More details:http://github.com/plusonelabs/calendar-widget/issues/279TheAndroid calendar widget is home screen widget for your Androiddevice. It displays a list of upcoming calendar events so that youcan easily have a glimpse at your upcoming appointments. Tap on anentry to jump right into your calendar.The app is open source. Doyou want to contribute to the project? Start by translating thewidget to another language. Visit the project at crowdin.net and bepart of the next release.:)http://crowdin.net/project/plusonelabs-calendar-widgetFeatures:*Displays all events from your calendars* Automatically updates whenyou add/delete/modify an event* Select only the calendars you wantto see in the widget* Customize colors of the widget background andtexts* Scroll through the list of upcoming events* Customize thetext size of the widget* Fully resizable widget* Indicators foralerts and recurring events* Supports Android tabletsThe widget iscompletely open source and you can find all the code and graphicelements on github: http://github.com/plusonelabs/calendar-widget
PDF Document Scanner Classic
Brandon Stecklein
PDF Document Scanner Classic is the original PDF Document scanningapp for Android. Feature development has been moved to the newerPDF Document Scanner (non-classic) app, but since many people stillprefer the Classic edition, it will remain intact and continue toreceive sdk and security updates. Projects created in PDF DocumentScanner Classic can be carried over to the newer PDF DocumentScanner app, making switching quick and easy for users who chooseto do so.
Skitch - Snap. Mark up. Send.
Evernote Corporation
See something that sparks an idea? Use Skitch to snap it, mark itup with simple tools, and send it on in an instant. Your bold ideasstand out even brighter with Skitch.————————————People everywhere use Skitch to help them visually share theirthoughts with others. Here are a few ways you can use it, too:FOR FUNMark up photos of silly, cool, or inspiring things you see andshare them via social, email, SMS, and more.FOR HOMEAnnotate photos of your backyard to plan out your vegetablegarden.FOR SCHOOLShare a diagram of the earth’s layers and have students label itwith you.FOR EVENTSCapture a map, mark it up, and share it with your friends to showthem where you'll be.FOR WORKOpen a PDF and highlight changes to skip the lengthy, confusingemail chains and give clear feedback. Or annotate a screenshot tocommunicate a change.————————————PDF Markup requires either an in app purchase or an EvernotePremium account.Skitch uses the contacts permissions in order to populate theemail field when sending a PDF. This permission lets Skitch useyour local address book so you can easily send an email by simplytyping someone's name.More information about permissions at:http://s.evernote.com/skitchpermissions
Sync for iCloud
IO MT
- Synchronize your iCloud calendar on your Android device for free.- There are no limitations, all features are available for free.Features include: * 2 way synchronization * Connects directly toiCloud servers - no third party servers are used. * Tutorial to login with 2 step verification. * App specific password can begenerated without leaving the app. * Background synchronization *Multiple accounts and multiple calendars * Use your defaultcalendar to manage events * Change passwords * Create new calendarsfrom the app itself - Setup only takes 4 steps. Calendars aresynced to your default calendar on your phone / tablet. Followingfeedback we received from some of our users, we would like toclarify that synchronization is only supported for iCloudcalendars. Also note that an app specific password has to begenerated before logging in. With regards to users stating that wemight get access to your passwords, rest assured that we cannotobtain your password and that any password or username enteredwithin the app is stored on your physical device only and is usedto log in directly to your iCloud account. --------------- iCloudis a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and othercountries.
RemoteToGo RDP/VNC For Android
felix.long
RemoteToGo is a RDP/VNC client for Android. It helps you to remotecontrol your PC on your Phone.It's based on open source libraryFreeRDP(www.freerdp.com). and designed for touch sensitivedevicesIt has many advance features likes: 1, Play computer audioon your phone. 2, Share clipboard between your computer and phone.3, Share your phone sd card content with your computer.Please tellme any features & bugs when you useit.======================================================Add VNCProtocol support, Now you can access your Linux/Mac PC using sameway.NOTE: the old bookmark will be deleted after you upgrade thisversion, Sorry for inconversion. 1, Play computer audio on yourphone. 2, Share clipboard between your computer and phone. 3, Shareyour phone sd card content with yourcomputer.======================================================NOTE:If you see any ANR or Crash when your run this application firstly.Please try Stop and Clean Cache in Application Setting page.
Angular JS Demo in Phonegap
Usine à Chapeau Rond
Angular JS tutorial in Phonegapapplication.Note : The animations are not optimized
IFTTT
IFTTT
Applets bring your favorite services togetherto create new experiences.Over 400 apps work with IFTTT including Twitter, Telegram, GoogleDrive, Twitch, Weather Underground, Instagram, Gmail, and deviceslike Google Home, Amazon Alexa, Nest, Philips Hue, and yourAndroid.Turn on Applets and:• Control everything around you with your voice and Amazon Alexa orGoogle Assistant• Stay informed about what’s happening from publications like TheNew York Times and ProPublica• Always stay prepared for the weather with custom daily forecastnotifications• Message roommates when you’re near the local grocery• Get an alert as soon as there’s a new Craigslist listing thatmatches you search• Stay safe with automated and intelligent home securityalerts• Streamline your social media• Back up and share your Android photos automatically• Back up important files, photos, and contacts to cloud-storagesolutions, such as Dropbox or Google Drive• Set your home thermostat to an optimal temperature when youarrive home• Post all your Instagrams as Twitter photos or Pinterestpins• Trigger events based on your current locationThere are thousands of use cases! New services are added everyweek. Some popular ones include:Twitch, Telegram, Spotify, YouTube, Google Calendar, Tumblr,Medium, Pocket, Square, eBay, Giphy, Automatic, LIFX, Fitbit,Withings, littleBits, Google WiFi, Evernote, Reddit, Digg, Skype,Slack, LINE, MailChimp, Salesforce, Todoist, and hundredsmore.Browse our curated collections to find Applets for:• The home, office, and car• Staying informed on news and politics• Your Android devices• Exploring outer space• Improving how you use social mediaDo more with the services you love. Discover the power of Appletsat ifttt.com/discover
Chelsea FC Official Keyboard
Chelsea Football Club
The official, tailor-made Chelsea FC keyboard is just what you needto keep up with your favorite team A smart, all-inclusive keyboardintroducing astonishing features such as the Chelsea FC look andfeel, an extensive news feed bringing you the most accurate andup-to-date information about your beloved team, and much more.Plus, new and exciting features coming up in the near future! TheTheme store is open! Come see the new collection. The Chelsea FCofficial keyboard allows you to enjoy all these special features:1. An automatic spelling and style checker, protecting you fromembarrassing mistakes. 2. An extremely convenient layout, makingcommonly used keys more accessible than on other keyboards. 3.Automatic word completion and correction, using a sophisticatedalgorithm that adapts suggestions to your vocabulary and style. 4.Next-word prediction that learns your vocabulary and style as youtype. Your privacy is important to us, and we at Chelsea keyboardhave chosen to undertake strict safeguards to protect your privacy.Please note we don't save any credit card information or passwordskeep that in mind when you receive the notification from androidregarding privacy. we also strive to meet and exceed industrystandards. We welcome any comments and suggestions for improvementat: [email protected] Chelsea FC official keyboard Support thefollowing languages: - English UK - English US - Català - Deutsch -Dansk - Nederlands - Italiano - Français - Türkçe - Pусский -العربية - עברית - Indonesian - Português (Brasil) - Português(Portugal) - Norsk - Español (España) - Español (Latinoamérica) -Svenska - Bahasa Melayu - Filipino - भारतीय - বাঙালি - తెలుగు -Polski - ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ - 한국어 - Română - Український - Hrvatski -Latvijas - Magyar - Lietuvos - ไทย - Tiếng Việt - Slovenský -Slovenščina In addition these following languages are partiallysupported (not including Completion & Prediction): - Suomi -Ελληνικά - čeština - български - தமிழ் - मराठी - ಕನ್ನಡ - Javanese -ગુજરાતી - Swahili - Қазақ - Azərbaycan - മലയാളം - Uzbek
StyleNote Notes & Memos
nullium
Write colorful notes with rich styles, post memos withsemi-transparent widgets, organize with custom notebooksKeyFeatures:- Powerful note editor with rich text formatting styles(bold, italic, underline, and strikethrough)- Highly customizablenote text sizes and colors- Semi-transparent memo widgets forputting your notes on your homescreen- Sync and backup with cloudstorage using your own Dropbox account (free and optional;StyleNote does not depend on any online service)- Bullet-point list/ todo-list / checklist support- Flow view of all your notes: anoverview of all notes in one place - more than just a list of notetitles (optional)- Note organization with custom notebooks /folders- Custom-scope note search- Optional date/time display-Custom note ordering (you can move any note up / down and have yourown ordering of notes)- Automatic note sorting by note title, lastmodified time, or creation time- Easy note sharing / sending-Password lock for your private notebooks- Automatic regular backupfor your important notebooksIf you need help with StyleNote, youcan check the FAQ and ask questions in our user forums. You arealso welcome to suggest new features and talk about anythingthere:http://forums.nullium.com
Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit
MOBIZEN
Download the most easy to use screen recorder Mobizen now andcreate your first, amazing video! Mobizen is the most easy-to-use,convenient screen recorder that allows you to record, capture andedit. Everyone can use the 100% free features to make the bestvideos! How to Make the Perfect First Video? ㆍClear ScreenRecording in FULL HD! ※ Highest Quality supplied ▷ 1080pResolution, 12.0Mbps Quality, 60 FPS ㆍCapture your reactions freelywhile recording game sound and your voice with Facecam! ㆍYou canrecord long videos without worrying while saving onExternal Memory(SD Card)! ㆍ(Trim, Cut, Images, etc.) Raise the quality of yourvideo with a Variety of Video Editing Features! ㆍPut in yourfavorite BGM and an Intro & Outro Video to make a personalizedvideo! ㆍRecord a clean screen Without a Watermark with CleanRecording Mode! Available Only with Mobizen ㆍAnyone can use it withNo rooting starting from OS 4.4! ㆍUse Screen Recording, Capture,and Editing all for FREE! ㆍYou can Remove the Watermark for FREE!Have Any Question while Using Mobizen? You can keep up-to-date withMobizen Features, News, and the continually growing MobizenCommunity through the following sites! ㆍHelp Center:support.mobizen.com ㆍYouTube: youtube.com/mobizenapp ㆍCommunity:http://goo.gl/Apu9ef Help Us Better the App Have you seen anyweird words in Mobizen? ㆍLanguageVolunteer☞http://goo.gl/forms/0nxGT5XGqx ※ Note - Store recordedfile: screen recorded with Mobizen will be saved on the user deviceonly. - To experience all the features of Mobizen Screen Recorder,you must agree to Storage, Camera, Mic, and Draw over AppsPermissions. Don't hesitate and download Mobizen now!
Light Manager - LED Settings
MC Koo
Configure LED color and its flashing frequency for notification asshown below: - Miss call - SMS - MMS - Gmail - Calendar reminder -Hangouts - Email - Facebook - Facebook Messenger - Twitter -WhatsApp - BBM - LINE - GO SMS Pro - Handcent SMS - chomp SMS -Textra SMS - Verizon Messages - Any 3rd party apps - Low battery -Battery charging - Battery charged - No signal - Roaming - No 3G/4G- No Wifi - Airplane Mode On - Silent Mode On - Vibration Mode On -Ringer Mode On - Mobile Data On - Wifi On - Wifi Hotspot On - GPSOn - Bluetooth On - NFC On There are three operating modes: 1)Normal Mode - Only LED color for the first notification will beflashing 2) Alternating Mode - A few LED colors will be flashingalternately when multiple notifications are received 3) Screen Mode- Notifications alert will be shown on screen (For those deviceswithout a physical notification LED, only available for Android 4.3and above) You may go to the test section to test whether this appworks for your device. For supported devices list and FAQ, you maygo to the link below:http://docs.google.com/document/d/1t26evGufoC4Fha1Vjyho1cgBKHY6MLJGBPHcsGKZVLc/edit
Ruqyah Islami MP3
Ruqyah is a therapy by reciting incantations.While that is a RuqyahSyar'iyah Syar'i therapy by reciting verses of the Holy Qur'an andprayers of protection derived from the Sunnah of the Prophet peaceand blessings' alaihi wa sallam.Ruqyah is therapy or treatment thatis already in the time of ignorance. And when Muhammad blessings'alaihi wa sallam sent a messenger, ditetapkanlah Ruqyah allowed inIslam. He sends a letter al-Falaq and An-Naas is a function ofprevention and therapy for those who believe in sorcery and santet.
CardDAV-Sync free
dmfs GmbH
CardDAV-Sync is a CardDAV client for Android to synchronizecontacts. Due to its implementation as sync adapter it integratesseamlessly with the default contacts app.(Also check outCalDAV-Sync)Samsung S5 users: Please note that some S5 devices comewith a broken contacts app that crashes when opening a contactsynced by this app. Please report any crashes to Samsung.HTC Oneusers please check out this site first:http://dmfs.org/wiki/index.php?title=HTC_Sense_issuePlease do notinstall the Workaround app when you use the free version ofCardDAV-Sync. It's for the paid version onlyGet support and newsvia Twitter http://twitter.com/dmfs_orgIf you find a bug send mean email, please. Without detailed error description I often can'tdo anything especially when I can't reproduce it. It's alsopossible that your server has a bug that CardDAV-Sync can not (yet)tolerate or work around. If you report bugs I can fix them quicklyand everyone will benefit.Also check out the paid versionCardDAV-Sync. It syncs some additional fields (likecompany/organization and notes). For details see my website.Pleaseuninstall the free version before you install the paid one (andvice versa).Note to Yahoo!® users: Due to the many issues onYahoo!'s servers, Yahoo! is no longer officially supported by thisapp.After the installation got to "Settings" > "Accounts &Sync" and create a new Account.Important! If your phone removes theaccounts on reboot, move the App back from SD card to the phone.Some phones (if not all) can't handle sync adapters on SD Cardproperly.For users who are unable to edit or create synced contactsI published an editor at the market. Just search for "ContactEditor" or see my website.Once this app reaches version 1.0, I'llmake it open source.Seehttp://dmfs.org/wiki/index.php?title=Open_source_status for detailson the open source status.Features:* Sync contacts from aCardDAV-server (tested and reported to work with DAViCal, SOGo,egroupware, Zimbra, david.fx, Fruux, ownCloud ... and more. See mywebsite for details)* basic support for self-signed certificates*auto-provisioning* two-way-sync* syncs names, phone numbers, emailaddresses, postal addresses, photos and birthdays (but please visit"date formats" on my website first)* automatic address bookdiscovery (works with most servers in default configuration)*one-way-sync of Apple-style groups* Support for Apple-style customlabels (X-ABLABEL)* stores passwords encrypted* supports efficientsync-collection requestIt is still under development and someimportant features may be missing. Known limitations are:*organizations, instant messengers, categories, notes and websitesare *not* synced by the free version* SOGo Contact lists are notsupported yet (work is in progress)* only "server wins" and "phonewins" (default) conflict resolution available (that is when acontact is updated on server and on phone between two syncs)* andmaybe morePlease report bugs. Feedback is very welcome.Btw: justwriting a comment like "Doesn't work on..." won't help neither younor me to get it running on your device. Please contact me if youhave problems.known issues:* @david.fx users: david.fx returns alllinks to contacts from sub-folders. Currently this leads to thesituation that some contacts may appear multiple times (joined toone contact)
POP 2.0 - Prototyping on Paper
WOOMOO
Have an app idea? Draw it on paper and use POP to make it come tolife on your Android device!1. Draw your app screens on paper.2.Take pictures and link them together.3. Play and get feedback!Usecase:- Designers : demo and refine the app flow.- Project managers: communicate between customers and team.- Startups : pitch yourbig idea to VC.- Students : learn UX/UI design.Happyprototyping!The POP Team
Tresorit
Tresorit
End-to-end encrypted file sync & sharing app that lets youstore, sync and share files securely and easily. Save your photosto a secure place, create memos about meetings for your team andaccess them in shared folders on the go – and be sure that no onecan read your files besides you and those who you share with.Tresorit uses built-in end-to-end encryption with zero-knowledgestandards to guarantee the highest level of security. All yourfiles are encrypted on your device before they are uploaded to thecloud, which means no one else can read them besides you, nohackers, no authorities, not even Tresorit’s IT admins. Already aTresorit user? Just download, sign in, and go! Features: • Createshared folders (tresors) with your friends or colleagues, accesstheir contents securely on any Android device • Backup your photosin a secure place with end-to-end encrypted camera upload • Keepcontrol of your files by managing permissions • Share filessecurely even with those without an account: send encrypted linksinstead of risky attachments • Create favorite tresors, access andedit your files even when you are offline • Protect your accountwith 2-factor authentication and app passcode to ensure no one hasaccess to your tresors - even if someone gains access to your phone• Say no for tracking: Tresorit for Android accesses the least ithas to. No location tracking, no access to your contacts • Tresoritfor Android features the same end-to-end encryption and security asthe desktop apps It's easy to get started • No credit card isrequired for starting the 14-day Premium plan trial – no risks, nocommitment • If you love Tresorit, check out our plans to find theone that suits your needs • Make the most out of Tresorit by addingthe desktop client as well (sync between devices, locations, accessyour files from all devices) What do others say about Tresorit?“One of the Best Cloud Storage Services that Protect Your Privacy”– LifeHacker “There are several services that offer secure storagein the cloud, but Tresorit is definitely one of the best” – PCAdvisor
Explorer
Speed Software
Explorer is perfect for organizing your internal storage and SDcard contents. Simple, with a smooth intuitive interface. You canalso easily access your cloud and network files. Features include:• Multiple tabs - Easily navigate between different locations byswiping or clicking on a tab • Google Drive, Box, Dropbox andNetwork (SMB) support • Multiple themes (Light, dark and homewallpaper) • Built in Text Editor • Create and extract zip or tarfiles • Extract rar archives • Perform long running operations(e.g. copy, move) in the background • Stream video and audio filesfrom network and cloud to media player applications • Create homescreen shortcuts to files and folders • Customisable icon sets •Send files (via email, bluetooth etc) • Built in SQLite databaseviewer • Bookmark frequently used files and folders • Searchfunction • "Open With" facility allowing files to be opened as ageneric type or by using specific apps • View file and folderproperties including size, date, MD5 checksum For fast, friendlysupport simply email us: [email protected] Explorersupports 11 languages including: English, French, Spanish, Italian,German, Japanese, Korean, Hebrew, Danish, Russian and Portuguese.Permissions: • Full network access - Required for network and cloudaccess. No information is passed to us over the internet. • Add orremove accounts - Used by the Google Drive SDK to add a new accountif desired. No changes are made to existing accounts and no detailsaccessed apart from the account name. • Find accounts on the device- Used to list available accounts for logging into Google Drive. •Prevent from sleeping - Used to stop the device sleeping duringlong operations so they are not interrupted.
Shift Calendar (since 2013)
Little Fox Studio
This app is designed for all hard-working shift workers. You canadd customized shifts easily. 
The major feature of this App is'Easy to Use'. When editing your shifts, you can select a range ofdays (rather than one day) to set. Thus, you can set your schedule(roster, planner) in few seconds. Then, you can transmit yourschedule to friends (via SMS, WhatsApp, and so on) by clicking onebutton. In addition, the 'Cloud Shift' function allows you toexchange calendars with your friends. If you have anysuggestion/question, welcome to send an email to me. E-mail:[email protected] Tips:
(1) If you don't have Menu button onyou device, you can open Menu by clicking the right-top menu.
(2)While editing, you can select a range (rather than one day) of daysto set simultaneously. (3) To prevent alarm clock delay, pleasedisable the battery optimization function or add Shift Calendarinto whitelist if you want to use the alarm clock function.
Permission Description: 
(1) Storage (Modify or delete thecontents of your SD card): This permission is used for theBackup/Recover function. You can backup your shift data on the SDcard. 

(2) Run at startup (execute programs after boot completed):The alarm clock will be restarted automatically after rebooting.This permission is required to achieve this goal. 
(3) Full networkaccess: This permission is required to support Cloud Shiftfunction.
 (4) Find accounts on the device: This permission isrequired to support Cloud Shift function. Shift Calendar will useemail addresses (Gmail) to identify users. Shift Calendar will NOTknow your password. Shift Calendar will NOT distribute your emailaddress to any third-party (include your friends).
 (5) ReadCalendar: The events from Google Calendar will be shown in the Notepage. (6) Control Vibration: This is used for the alarm clockfunction. This app is the first app that adopts the design of'selecting a range of days'. (Since May 15, 2013)